fbpx
FB INS Odwiedź
Irixlens.com

Regulamin konsultacji i szkoleń organizowanych przez Ambasadorów marki Irixlens za pośrednictwem strony internetowej irixlens.club.


 •  

  § 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem szkoleń i konsultacji (“Wydarzeń”) jest Q Media Renata Adamczyk, z siedzibą w Krakowie, na ul. Nad Potokiem 25/28, 30-830 Kraków (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) („Organizator”).
  2. Wydarzenia prowadzone są w formie wykładów i dyskusji poświęconych tematom fotograficznym w celu zdobycia nowej wiedzy przez uczestników.
  3. Szkolenia i konsultacje odbywają się on-line w formie webinarium oraz osobiście w formie warsztatów w wybranych do tego miejscach.
  4. Uczestnikiem wydarzeń zorganizowanych przez Organizatora, jest każda osoba, której udział został potwierdzony przez Organizatora po uprzednim przesłaniu formularza zgłoszeniowego lub np. odrębną umową.
  5. W zalezności od rodzaju wydarzenia, wystepują w formie płatnej oraz bezpłatnej. Informacja ta jest bezpośrednio zawarta w ogłoszeniu danego wydarzenia.
 •  

  § 2. Prawa i obowiązki Uczestnika
  1. Uczestnik może zgłosić udział w wydarzeniu za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.
  2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu, w przypadku szkolenia on-line, upływa najpóźniej do momentu rozpoczęcia szkolenia.
  3. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
  4. Liczba miejsc na wydarzeniach jest ograniczona. Więcej informacji znajduje się na stronach bezpośrednio przy informacji o danym wydarzeniu.
  5. W przypadku szkolenia on-line Uczestnik, rejestrując się na webinarium, potwierdza uczestnictwo w szkoleniu.
  6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w wydarzeniu w każdej chwili, jednak koszty poniesione przez Uczestnika na zakup udziału w wydarzeniu nie będą zwracane.
  7. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, Uczestnik wydarzenia potwierdza zapoznanie się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w wydarzeniu na warunkach w nim określonych.
 •  

  § 3. Prawa i obowiązki Organizatora
  1. W przypadku gdyby, z przyczyn losowych, dane wydarzenie nie mogło się odbyć w ustalonym terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia lub zaproponowania innego 2 terminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie poprzez stronę irixlens.club, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy, na której jest organizowane wydarzenie.
  2. Przebieg wydarzeń może być rejestrowany i może zostać udostępniony m.in. na stronach internetowych marki Irixlens nieograniczonemu kręgowi odbiorców w celach popularyzowania wiedzy, treści wydarzenia oraz marki. Pytania zadane przez Uczestników mogą zostać udostępnione, jednak dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane.
 •  

  § 4. Prawa autorskie
  1. Materiały szkoleniowe zostały opracowane przez Ambasadorów oraz markę Irixlens i są objęte prawami autorskimi.
  2. Materiały te mogą być rozpowszechniane płatnie oraz nieodpłatnie, z klauzulą wskazującą, że prawa autorskie należą do Ambasadorów oraz marki Irixlens.
  3. Kopiowanie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych w celach komercyjnych jest zabronione.
 •  

  § 5. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Q Media Renata Adamczyk, z siedzibą w Krakowie, na ul. Nad Potokiem 25/28, 30-830 Kraków (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
  2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia wydarzeń, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami.
  3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres następujących danych: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniach.
  4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnika należy kontaktować się adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Informujemy, że dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników, w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniach, będą zbierane w celu prawidłowego przeprowadzenia wydarzeń, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - art. 6 ust. 1 lit. b; ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
  6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Uczestnika do upływu przedawnienia roszczeń związanych z wydarzeniem.
  7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe Uczestnika tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe Uczestnika będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.
  8. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
   • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
   • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych i wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem, Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania wydarzenia, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z wydarzenia.
   • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Uczestnikowi tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą umową. Uczestnik może realizować prawa, o których mowa powyżej, kontaktując się z Administratorem zgodnie z danymi podanymi w ust. 1 lub 4 powyżej.
  9. Uczestnikowi wydarzenia przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
  11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 •  

  § 6. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Uczestnika i Organizatora od dnia zgłoszenia Uczestnika na wydarzeniu do momentu realizacji przez Organizatora wszystkich działań związanych z wydarzeniem.
  2. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do konsultacji i szkoleń i dostosowania się do jego postanowień.

 

X

Strona Irix Lens Club wykorzystuje pliki cookies do prawidłowego funkcjonowania. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację plików cookies witryny. Czytaj więcej w polityce prywatności.